STADGAR

 

§ 1 Namn

Föreningens namn är SPF Seniorerna Jarlabanke Täby inom Stockholmsdistriktet av SPF Seniorerna. Föreningens organisationsnummer är 816000-2807. Föreningen är ideell och partipolitiskt och religiöst obunden.

§ 2 Ändamål

Föreningen har till uppgift att inom sitt verksamhetsområde främja SPF Seniorernas ändamål genom att:

 • informera medlemmarna i frågor som berör dem
 • verka för gemenskap, trygghet och trivsel bland medlemmarna
 • tillvarata medlemmarnas intressen på det lokala planet, t.ex. genom KPR
 • aktivt verka för att ansluta personer som enligt 3 § kan erhålla medlemskap
 • i övrigt bedriva verksamhet som främjar förståelse och solidaritet mellan generationerna.

Samverkan bör ske mellan föreningarna inom distriktet.

§ 3 Medlemskap

Medlemskap beviljas den som har rätt att uppbära pension av något slag samt den som är gift eller sambo med medlem. Beviljat medlemskap gäller enbart i en av SPF Seniorernas föreningar. Medlemskap gäller från den dag medlemsavgiften är betald. Den som är fullbetalande  medlem i annan förening av SPF Seniorerna kan bli vänmedlem i Jarlabanke om viss avgift betalas till föreningen. Vänmedlem får Jarlabankes medlemsblad samt har rätt att delta i föreningens alla arrangemang och aktiviteter men saknar rösträtt och kan inte inneha styrelseuppdrag. När medlem flyttar till en annan förening ska överföring ske senast den 1 december.

§ 4 Föreningsmöten

Mom. 1 Tid för årsmöte, kallelse, motioner

Årsmötet är föreningens högsta beslutande organ. Årsmöte hålls före februari månads utgång. Till årsmötet kallas föreningens medlemmar senast sex veckor före mötet genom kallelse i föreningens medlemsblad och på dess hemsida eller genom personlig kallelse i brev eller e-post. Motion som medlem vill få behandlad på årsmötet ska vara styrelsen tillhanda senast fyra veckor före mötet. Föredragningslista, valberedningens förslag och handlingar som ska behandlas på årsmötet ska finnas tillgängliga på föreningens kansli och hemsida senast en vecka före mötet. Efter årsmötet ska protokoll, verksamhetsberättelse och årsbokslut skickas till distriktskansliet inom tre veckor.

Mom. 2 Extra årsmöte

Extra årsmöte hålls då föreningsstyrelsen så beslutar eller då minst en tredjedel av föreningens medlemmar skriftligen begär det. Extra årsmöte ska hållas senast två månader efter beslut härom. Kallelse till extra årsmöte ska ske inom två veckor efter beslutstillfället genom kallelse i medlemsbladet och på hemsidan eller genom personlig kallelse per brev eller e-post. Extra årsmöte kan endast behandla ärenden som angetts i kallelsen. I övrigt gäller samma regler som för ordinarie årsmöte.

Mom. 3 Antal möten

Föreningen ska årligen hålla årsmöte samt därutöver minst fem möten eller sammankomster.

Mom. 4 Rösträtt och yttranderätt

Vid årsmötet har varje närvarande medlem en röst. Röstning kan ske genom fullmakt, dock att varje närvarande medlem får medföra endast en fullmakt avseende endast en person. Ledamot av styrelsen får inte delta i beslut om ansvarsfrihet och val av revisorer. Ledamot av distriktstyrelsen har rätt att närvara och yttra sig.

Mom. 5 Omröstning

Omröstning sker öppet om inte annat beslutas. Vid fler namnförslag än det antal personer som ska väljas ska valet ske genom sluten votering. Som mötets beslut gäller den mening varom de flesta förenar sig. Vid lika röstetal har mötesordföranden utslagsröst. I händelse av lika röstetal vid val avgörs detta genom lottning.

Mom. 6 Ärenden vid årsmöte

Vid årsmöte ska bl. a förekomma

 • val av mötesfunktionärer
 • prövning av att kallelse till årsmötet skett i behörig ordning
 • fastställande av föredragningslista
 • behandling av styrelsens årsredovisning
 • revisorernas berättelse
 • beslut om resultaträkning och balansräkning
 • fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
 • beslut om eventuella ersättningar till styrelse och revisorer
 • behandling av motioner
 • behandling av förslag från förbundet, distriktet och föreningens styrelse
 • beslut i förekommande fall om stadgeändring, t.ex. efter kongressbeslut
 • beslut om budget och plan för verksamheten
 • beslut om årsavgift för nästkommande år
 • beslut om antalet styrelseledamöter
 • val av ordförande
 • val av övriga styrelseledamöter
 • val av revisorer och ersättare
 • val av ombud och ersättare till distriktsstämma
 • val/nominering i förekommande fall av ledamöter och ersättare i kommunala pensionärsråd
 • beslut om antal ledamöter i valberedningen
 • val av valberedningens ordförande och övriga ledamöter

 

§ 5 Styrelse

Mom. 1 Sammansättning

Styrelsen består av ordförande, vice ordförande samt minst tre ledamöter. Styrelsen bör ha ett udda antal ledamöter. Ordförande väljs för ett år. Övriga ledamöter väljs på två år varav hälften utses vartannat år.  Styrelsen utser inom sig vice ordförande, sekreterare och kassör samt vid behov arbetsutskott. Styrelsen är beslutför då minst halva antalet ledamöter är närvarande. Revisor och representant för valberedningen kan ges närvarorätt på styrelsens sammanträden och har tillgång till styrelsens protokoll.

Mom. 2 Uppgifter

Styrelsen leder föreningens verksamhet och svarar för dess ekonomi i enlighet med vad angetts i § 2 Ändamål samt upprätthåller kontakten med distriktet och förbundet. Protokoll utsänds till styrelseledamöter, revisorer och valberedning.

Mom. 3 Valbarhet

Medlem i föreningen är valbar till uppdrag i föreningen. Dock är medlem som innehar styrelseuppdrag i annan jämförbar pensionärsorganisation inte valbar. Den som är anställd i föreningen är inte valbar till uppdrag i föreningen. Ingen bör inneha styrelseuppdrag i mer än åtta år.

6 Avgifter

Central uppbörd

Förbundet kan, om en förening begär det, samla in avgiften. Medlem erlägger medlemsavgiften för det kommande året före den 31 december och senast den 31 januari det år avgiften avser. Ny medlem erlägger avgift i samband med inträdesanmälan. Föreningens andel av avgiften överförs varje månad från förbundet. Årsmötet fastställer avgift för medlem som tillkommer under året och för vänmedlem.

Lokal uppbörd
Mom. 1 Avgift till föreningen

Medlem erlägger senast den 1 mars den föregående år beslutade avgiften. Årsmötet fastställer avgift för medlem som tillkommer under året och för vänmedlem. Ny medlem erlägger avgift i samband med inträdesanmälan.

Mom. 2 Avgift till förbundet och distriktet

Senast den 15 mars varje år erlägger föreningen till distriktet fastställda förbunds- och distriktsavgifter beräknade efter antalet medlemmar som den 1 januari samma år var centralt registrerade i föreningen.

§ 7 Räkenskapsår och revision

 • Räkenskapsåret omfattar kalenderåret.
 • Föreningens räkenskaper och förvaltning ska granskas av de revisorer som valts på årsmötet.
 • Styrelsen ska senast tre veckor före årsmötet överlämna erforderliga handlingar till revisorerna.
 • Revisionsberättelse ska senast två veckor före årsmötet överlämnas till styrelsen.

 

§ 8 Valberedning

Valberedningen, som bör bestå av tre eller fem ledamöter, ska verka för förnyelse i fråga om styrelse och övriga förtroendeuppdrag, så att många medlemmar blir delaktiga i verksamheten. Valberedningens förslag hålls tillsammans med årsmöteshandlingarna tillgängliga på föreningens kansli och publiceras på hemsidan.

§ 9 Hedersmedlemskap/Utmärkelser

Hedersmedlemskap kan av årsmötet tilldelas särskilt förtjänt medlem i föreningen. Styrelsen bestämmer om hedersmedlemskap ska följas av särskilda förmåner. Minnesgåva kan tilldelas medlem som genom betydelsefulla insatser inom föreningen under minst fem år gjort sig förtjänt av utmärkelsen.

§ 10 Stadgeändring

Stadgarna för föreningen ska i allt väsentligt överensstämma med gällande normalstadgar för förening.

När kongressen fattat beslut om ändring av normalstadgarna ska föreningen ändra sina stadgar så att de överensstämmer med det som beslutats.

Avvikelse från normalstadgarna ska fastställas av distriktsstyrelsen.

§ 11 Uteslutning

Medlem som uppträder så att föreningens intressen eller anseende allvarligt skadas kan uteslutas. Beslut härom ska fattas av föreningsstyrelsen.

Medlem som trots påminnelse inte erlägger beslutad avgift ska avregistreras. Innan fråga om uteslutning eller avregistrering avgörs, ska medlemmen lämnas tillfälle att yttra sig.

I beslut om uteslutning ska anges att beslutet kan överklagas hos distriktsstyrelsen och förbundsstyrelsen på sätt anges i § 12.

§ 12 Överklagande

Medlem kan hos distriktsstyrelsen överklaga beslut av föreningen eller dess styrelse, om medlemmen anser att:

 • beslutet inte fattats i stadgeenlig ordning
 • beslutet står i strid med stadgarna

Skriftligt överklagande ska ha inkommit till distriktsstyrelsen inom 30 dagar från den dag medlemmen fått kännedom om beslutet, dock senast 3 månader från den dag beslutet fattades. Distriktsstyrelsen beslutar i ärendet sedan yttrande inhämtats från den som fattat beslutet.

Medlem eller förening som inte är nöjd med distriktsstyrelsens beslut kan överklaga det hos förbundsstyrelsen. Överklagande ska ske inom 30 dagar. Förbundsstyrelsen ska, innan beslut fattas, inhämta yttrande från distriktsstyrelsen.

§ 13 Sammanslagning/nedläggning

Upplösning av föreningen eller sammanslagning med annan SPF Seniorerna-förening ska beslutas av två på varandra följande årsmöten, varav ett ordinarie, och biträdas av minst fyra femtedelar av antalet närvarande medlemmar. Om upplösning sker eller föreningen beslutar utträda ur SPF Seniorerna ska samtliga handlingar och tillgångar överlämnas till distriktet. Före beslut ska samråd ske med distriktsstyrelsen.

Sker upplösning genom likvidation ska samtliga handlingar och återstående tillgångar överlämnas till distriktet. Sker upplösningen genom fusion går föreningen antingen upp i en annan förening i SPF Seniorerna eller går föreningen tillsammans med annan förening tillsammans upp i en för ändamålet nybildad förening inom SPF Seniorerna.

Medlemmarna i den överlåtande föreningen blir medlemmar i den övertagande föreningen, den överlåtande föreningen upplöses utan likvidation och dess tillgångar och skulder övertas av den övertagande föreningen.

Här kan du ladda ned en fil av stadgarna till din hårddisk.