Information om Kommunala Pensionärsrådet – KPR

KPR gruppen 2016 presenterar sig.

Vi som valts som ledamöter till KPR är Gunvor Vretblad, Lena Sandström och Irene Lehnberg (ersättare).

 • Gunvor Vretblad: Jag är ganska ny i styrelsen och vald till ordinarie KPR-representant på årsmötet 2015. Det är många nya frågor för mig och jag ser fram emot att få arbeta med dem. Jag är särskilt intresserad av hälsofrågor för pensionärer.
 • Lena Sandström: Jag har varit med i styrelsen i några år och är nu vald som ordinarie ledamot i KPR. Jag är särskilt intresserad av kvaliteten i äldreboenden och hemtjänst.
 • Irene Lehnberg: Jag valdes till ersättare i Kommunala pensionärsrådet på årsmötet 2015. Jag har arbetat med livsmedel i mitt yrkesliv och vill bland annat bidra med mina erfarenheter för pensionärerna och deras matfrågor.

 

I december 2014 träffades vi KPR ledamöter från SPF Jarlabanke och SPF Tibbleseniorerna för att utröna om vi skulle samarbeta inför mötena med kommunen. Vi ansåg att det var en bra idé och inbjöd samtliga KPR ledamöten i pensionärsföreningarna i Täby, dvs SPF Jarlabanke, SPF Tibbleseniorerna, PRO Täby/Näsby, PRO Täby kyrkby samt SPRF till ett möte i januari. Alla var positiva till idén och vi har nu träffats ett par gånger och gått igenom frågor som vi vill ställa till kommunen. Första mötet med kommunen blir den 24 mars då vi tar upp bla bostadsfrågorna. Andra mötet blir den 2 juni. Så snart vi fått protokollet från mötet återkommer vi.

Ulla Héjjas, Gunvor Vretblad, Irene Lehnberg

Rapport från KPRs möte den 9.12. 2015

På dagordningen för KPR-mötet stod bland annat bedrägerier mot äldre, ny ersättningsmodell för hemtjänsten och ett kvalitetsbonussystem för särskilda boenden 2016 (se även intervjun med Marie Tid, sid ). Pensionärsföreningarna hade ställt frågan om socialnämndens ansvar för den äldre befolkningen när det gäller bostäder samt frågan om Ångarens framtid.

Mötet inleddes med att Bo Hammerin från Trygg i Täby presenterade den del av verksamheten som har med äldres trygghet att göra. 1-5 brott begås per månad, både våld och bedrägerier, och riktar sig vanligen mot kvinnor över 80 år.  Bo Hammerin visade två filmsekvenser ur polisens studiematerial om bedrägerier mot äldre, med exempel på hur brotten går till vid bankomater eller när plånböcker stjäls. Tyvärr läggs många brott ner i brist på bevis.

Marie Tid, chef för äldreomsorg, informerade om ett förslag till ny ersättningsmodell för hemtjänsten. Den gamla modellen baseras på ersättning för utförd tid och görs manuellt. Den nya modellen baseras på digital tidsrapportering och en av nyheterna är att ersättningen utgår från utförda insatser istället för timmar. Modellen innebär ingen besparing utan är en omfördelning av resurser. Det kommer också att införas ett kvalitetsbonussystem för särskilda boenden under 2016. KPR-rådet framförde önskemål om en presentation av den nya modellen vid nästa möte.

Pensionärföreningarna hade begärt information om socialnämndens ansvar för boendefrågor med anknytning till Behovsprognosen 20150512 och socialtjänstlagen 5 kap. 5§ SoL samt information om Ångarens seniorboendes framtid. Socialnämnden har ett ansvar att bevaka äldres intressen i samhällsplaneringen och verka för att de får goda bostäder, men att bostäderna kommer till stånd är inte socialnämndens ansvar utan ingår i den kommunövergripande planeringen. Angående Ångarens framtid informerade socialchef Claes Dahlgren att dialog pågår med Akelius.

Årets sista möte i KPR ägde rum på Silverparks äldreboende på Kemistvägen. Pensionärsföreningarna hade uttryckt önskemål om att få en inblick i olika äldreboenden i kommunen och Silverpark blev det första. Ximena Samuelsson, verksamhetschef, Jenny Sjöström, gruppledare, och Henrik Olsson, kock, presenterade Silverpark och koncepten kring boende och måltider.

KPR-representanter för 2016 är Lena Sandström, ny, och Gunvor Vretblad, båda ordinarie ledamöter och Irene Lehnberg, ersättare. Både ordinarie och ersättare kan delta i mötena.

Gunvor Vretblad

Samverkansmöte

 Den 20 november hölls ett samverkansmöte mellan de kommunala pensionärsråden och hälso- och sjukvårdsförvaltningen i Stockholms län. Marie Ljungberg Schött, ordförande för samverkan mellan de kommunala pensionärsråden och hälso- och sjukvårdsförvaltningen, hälsade alla välkomna.

Henrik Almkvist, tillförordnad chefsläkare, inledde med att rapportera om planeringen inom sjukvården inför sommaren som gått och den kommande julhelgen.

Planeringen inför sommaren 2015 hade fungerat. Akutmottagningarna var hårt belastade men det var fler ambulanser i tjänst än sommaren innan och 1177 vårdguiden hade klarar de flesta samtal som kommit in. Bemanningsmässigt hade sommaren varit besvärlig, men bättre än tidigare år. Det största problemet var bristen på sjuksköterskor.

Planeringen inför julen startade direkt efter sommaren. Akutsjukvården skulle ses över, antalet akutplatser på sjukhusen är inte färre, men behoven har ökat. Detta balanseras av att dagens medicinska behandlingar gör behandlingstiderna på sjukhus kortare och patienten kan komma hem snabbare.

Marie Ljungberg Schött tog upp några frågor från förra mötet. Samverkan mellan landstingets sjukvård och kommunernas omsorg är viktig, inte minst för patienter som får vård i hemmet. Läkemedelsfrågorna är angelägna, för att äldre ska få tillgång till den medicin de behöver men också slippa övermedicinering.

En fråga ställdes om minnesutredningar kan göras på husläkarmottagningarna. Svaret var nej, minnesutredningar sker på de Geriatriska klinikerna.

Vårdvalen

Peter Lundqvist, enhetschef inom allmän medicin, informerade om vårdvalen. De infördes 2008 för att stärka patientens ställning och öka valfriheten bland annat.  Idag finns vårdval inom husläkar-verksamheten och där ska ingå läkar- och distriktsmottagningar, basal hemsjukvård, psykosociala insatser och närakut.

De 17 närakuter som finns idag i Stockholms län kommer att minska till 12, men vara öppna samma tider som nu, ha hög kompetens rörande barn och äldre och ha koppling till geriatrisk klinik. ”Vårdval geriatrik” införs 2018. Från och med 1 januari 2016 införs en ny ersättningsmodell för husläkarmottagningarna, bland annat så att mottagningar med många patienter med stora vårdbehov får bättre förutsättningar. Förändringarna ska utvärderas.

En särskild ersättning ska utgå till de mottagningar som kan erbjuda en äldremottagning för personer från 75 år. Stockholms läns landsting bedömer att en sådan mottagning ska ge en bättre utveckling av vården för äldre än Äldrevårdscentraler.

Nästa möte bestämdes till 22 april 2016. Då ska bland annat diskuteras demensvård, äldrepsykiatri och IT-frågor, till exempel att boka läkarbesök via appen.

Gunvor Vretblad

Rapport från Kommunala Pensionärsrådets (KPR) möte den 29.9.2015

Täbys boenden för äldre

Höstens första möte i KPR ägde rum i kommunhuset i Roslags Näsby. På dagordningen fanns bland annat presentation av boenden för äldre, information från socialnämnden om leverantörer av hemtjänst och diskusson om Pensionärsrådets organisatoriska tillhörighet.

Joachim Quiding, som är strategichef och chef för kommunfastigheter, informerade om de boenden för äldre som finns idag i Täby. Det är sammanlagt tolv stycken inklusive de två nya, Attendo på Enhagsslingan och Silverparks äldreboende på Kemistvägen.  Det ger sammanlagt omkring 560 platser. Fram till 2030 behöver kommunen bygga ytterligare 400 för att matcha den åldrande befolkningen i Täby. Samtidigt behöver de vårdboenden som byggdes på 1960-70 talen renoveras.

Joachim Quiding redogjorde också för kommunens byggplaner när det gäller vård- och omsorgsboenden fram till 2030: Byle gård, Petunian, Västra Roslags Näsby, Näsby slott planeras byggas mellan 2017 och 2022, Pluto och Täby Park 2025 respektive 2030. I planeringen finns tanken med ”halva Täby grönt” med.

Trygghetsboenden diskuteras

Pensionärsföreningarnas representanter har tidigare tagit upp frågan om trygghetsboenden. Sådana boenden finns inte i Täby idag men har diskuterats i samband med byggnationen vid Näsby slott och Täby park. I begreppet trygghetsboende ligger att det finns gemensamma utrymmen för måltider, samvaro, hobby och rekreation och att det finns personal under vissa angivna tider som stöd för de boende. Eftersom kostnaderna då fördelas på färre antal lägenheter blir kostnaden per lägenhet högre än i ett seniorboende utan gemensamhetsutrymmen.

Täbys hemtjänstföretag

Marie Tid, chef för avdelning äldreomsorg, informerade om de 18 hemtjänstföretag som finns i kommunen idag. Hon berättade också om ändringar i avdelningens organisation, en ny enhet har bildats som ansvarar för natt- och larmpatrullen och Seniorcenter.

Hon meddelade också att Täby kommun har fått 6,8 miljoner av de medel som regeringen beslutat ska fördelas för att öka bemanningen inom äldreomsorgen och att pengarna täcker perioden 1 juli-31 december 2015.

Pensionärsrådets organisatoriska tillhörighet

På dagordningen stod också punkten om Pensionärsrådets organisatoriska tillhörighet. Pensionärsföreningarnas samverkansgrupp har diskuterat om KPR, i stället för att ligga under Socialnämnden, hellre borde ligga direkt under Kommunstyrelsen, vilket förekommer i flera andra kommuner. Frågan gäller var pensionärsföreningarna har störst möjlighet att påverka bostadsbyggandet i framtiden. Diskussionen på mötet resulterade inte i några förslag till förändringar.

Som sista punkt informerade socialchef Claes Lagergren om att kommunen har ett avtal med migrationsverket om att ta emot 106 flyktingar. Diskussioner förs nu om att under en period låta de seniorlägenheter som står tomma i Näsby Park bli bostäder för flyktingar som beviljats asyl.

Rapporten bygger på minnesanteckningar från mötet.

Gunvor Vretblad

Referensgrupp för äldrefrågor tillsatt

Rapport från Kommunala pensionärsrådets (KPR) möte den 3 juni 2015.

KPR ska enligt riktlinjerna ha två ordinarie sammanträden per halvår och den 3 juni hölls vårterminens andra möte. På plats var socialnämndens ledamöter, representanterna för pensionärsföreningarna samt socialchefen Claes Lagergren, projektledare Linda Törnqvist och utvecklingsledare Camilla Venemyr, som var sekreterare för mötet.

På mötet diskuterades bland annat socialnämndens förslag till reviderade riktlinjer för KPR. Ändringarna har skett i samarbete med pensionärsföreningarna och förslaget kommer att tas upp för beslut i socialnämnden i september. En nyhet är att en referensgrupp har utsetts inom pensionärsorganisationerna. Referensgruppen ska kunna kontaktas vid sidan av ordinarie möten när till exempel remisser och ärenden som rör äldre ska diskuteras. Referensgruppen får också möjlighet att samla in sina föreningars synpunkter och vidarebefordra dem till avdelningen för äldreomsorg eller till socialnämnden. Socialchefen ska delta i referensgruppen och vara sammankallande.

Konsultföretaget Sweco har för socialnämndens räkning tagit fram en ny modell för att göra prognoser för de omsorgsinsatser som kommer att behövas i framtiden. Prognoserna om behoven finns redovisade i en rapport och gäller perioden 2016-2031. Enligt rapporten kommer antalet personer 80 år och äldre att fördubblas och överstiga 7 000 år 2031 vilket ställer Täby kommun inför utmaningar.

Linda Törnqvist är projektledare för Täby kommuns samverkan med landstinget. Hon berättade att samverkansarbete pågår hela tiden både på strategisk nivå och omkring enskilda individer. Hon berättade också att personer som behöver insatser från flera huvudmän kan begära samordnad individuell planering (SIP).

Vi fick veta att det pågår en genomlysning av seniorcenters verksamhet och att det kommer en rapport om det under hösten.

På pensionärsföreningarnas fråga om bostäder för äldre i Täby kommun var svaret att kommunens ansvar i huvudsak är biståndsbedömda boenden (så kallade särskilda boenden) och att det finns en förteckning på dessa. Pensionärsföreningarna bad att få återkomma med en diskussion i referensgruppen om olika boenden för äldre.

Höstens möten är planerade till 29 september och 9 december.

Gunvor Vretblad 

Vården står inför stora utmaningar

Rapport från Samverkansmöte mellan Hälso- och sjukvårdsförvaltningen vid Stockholms läns landsting och de kommunala pensionärsråden den 8 maj 2015. Mötet ägde rum i Landstingssalen på Hantverkargatan 45 i Stockholm. Marie Ljungberg Schött (M), som är sjukvårdslandstingsråd och ordförande för Samverkan med de kommunala pensionärsråden i Stockholms län, hälsade alla välkomna. Lolita Lekander, chef för Programkontoret för framtidens hälso- och sjukvård informerade om planerna för de närmaste åren. En grund för vården är att alla får rätt vård i rätt tid och att flödet mellan olika vårdgivare fungerar. Vårdcentralerna ska vara basen för befolkningens sjukvård. Landstinget gör stora satsningar inom sjukvården för äldre; geriatriken, där vårdplaneringar är en viktig del. Resurser till jourläkarna ska öka och detsamma gäller för akutsjukvården i hemmet, ASIH. E-hälsan är ett nytt begrepp där landstinget gör en stor satsning. Rätt vård på rätt plats… Vården står inför stora utmaningar. Vården behöver planeras och utnyttjas bättre för att kunna möta de 37 000 nya medborgare som länet får varje år samtidigt som antalet äldre med stora vårdbehov blir fler.  Länet kommer att få 220 nya akutplatser och 650 vårdplatser. Vårdcentralerna kommer att bli viktiga funktioner i framtiden eftersom första mötet med patienten ofta sker där. Husläkarnas kompetens ska breddas och kunskapen om geriatriska sjukdomar och demensproblem blir viktig. Landstinget ska se till att patienten får rätt vård på rätt plats och att vårdkedjan fungerar från akutsjukhuset till kommunen. Samverkan mellan landstinget och kommunerna måste utvecklas när det gäller vården i hemmet, men frågan om kommunaliseringen av hemsjukvården ligger för närvarande på is. Claes-Roland Martling, som är handläggare på Programkontoret, informerade om akutsjukhusvården. Akutsjukhusens uppdrag kommer att renodlas för specialistvård och akutvård och de mindre sjukhusen ska rustas för annan vård. Närakuter med fasta öppettider, labb och röntgen ska finnas. De geriatriska klinikerna får i uppdrag att stödja husläkarna som får ett utökat uppdrag och mera samverkan med specialistvården. Martling talade också om Nya Karolinska sjukhuset där tanken är att ”vården ska komma till patienten”. Första patienten tas emot 2016 och sjukhuset ska vara i full drift 2018. Under mötet aktualiserades frågan om någon form av geriatrisk öppenvård. Äldrevårdscentraler prövas i Region Skåne och Västra Götaland.  Kan vi ha äldrevårdscentraler i Stockholm också? Frågan om rehab-bassänger i Stockholms län diskuterades och med protokollet följde en lista på bassängverksamhet där bland andra Täby Primärvårdsrehab finns upptagen.  Ytterligar frågor som togs upp var jourläkarbilen och utskrivning av läkemedel till äldre. Nästa möte bestämdes till den 20 november 2015. KPR-medlemmarna ville att följande frågor diskuteras då:

 • Hur får vi bättre samråd mellan KPR och hälso- och sjukvårdsförvaltningen?
 • Demensvård
 • Geriatrikerkompetens
 • E-sjukvård
 • Jourläkarbilar

Punkter från Hälso- och sjukvårdsförvaltningen:

 • Samverkan mellan kommun och landsting
 • IT-frågor – bland annat boka läkarbesök via appen
 • Äldrevårdscentraler
 • Minnesmottagningar
 • Demensvården
 • Kommunalisering av hemsjukvård
 • Rehabilitering

(Sammanfattning av minnesanteckningar och utskickat protokoll) Gunvor Vretblad

Kommunala pensionärsrådet, KPR, sammanträde 24 mars 2015

Socialchefen Claes Lagergren informerade:

 • att man tar fram en ny modell för att ta reda på hur efterfrågan på olika omvårdnadsboenden kommer att se ut i framtiden med tanke på att gruppen äldre blir fler och fler. Detta är inget nytt utan bara en ny modell. Den tidigare modellen benämndes boendeplan.
 • En ny organisering av larm-och nattpatrull kommer också att tas fram för att ersätta driften då nuvarande kontraktet går ut under hösten. Troligen kommer socialnämnden ta tillbaka driften. Larmmottagningen kommer att förhandlas fram gemensamt med andra kommuner.
 • Socialchefen föreslog att det skulle bildas en referensgrupp bestående av en person från varje förening, dvs fyra personer. Detta för att på ett tidigare plan vara delaktiga i ärenden inom socialnämndens verksamhetsområde. Förslaget mottogs mycket positivt av pensionärsorganisationerna.

Frågor från pensionärsföreningarna:

 • Begäran om en översiktsplan över samtliga boenden för äldre, nu och i framtiden. Antal lägenheter och vilken typ av boende det gäller. Svar: Kommunen ansvarar inte för vare sig senior- eller trygghetsboenden eftersom dessa Fastigheter ägs av fastighetsägarna, dvs privata intressen. Täby kommun har inga egna senior- och trygghetsboenden utan ansvaret från kommunens sida är idag de biståndsbedömda boendena.
 • Vad händer med de tomma lägenheterna i seniorboendena? Kommunens marknadsföring? Hur kan vi ha så lång kö för att få tillgång till en seniorlägenhet när det fortfarande står så många lägenheter tomma? Svar: Kommunen marknadsför lägenheterna under bla Seniorval.se samt en liten broschyr. Se ovan.
 • Vad händer med fastigheten för Ångarens äldreboende? Svar: Denna fastighet ägs av kommunen och kommer att behöva åtgärdas framöver men inga planer finns för tillfället.
 • Vad händer med restaurangen i Ångaren? Svar: Inga planer finns på att öppna restaurangen.

Vad gäller avseende de två avgiftsfria timmar/månad för städning som gällt för personer över 80 år? Svar: ”De personer som tidigare fått beslut med beslutsformuleringen ”avgiftsfritt” får fortsättningsvis två avgiftsfria timmar tills behovet ändras och därmed ett nytt beslut. De som fått beslut med beslutformuleringen ”enligt gällande taxa” kan dock ändras när taxan ändras.” Vi är inte helt nöjda med de svar vi fått men avvaktar och ser vad som kommer att behandlas i referensgruppen som ännu inte är klar. Nästa möte i KPR 3 juni 2015. Ulla Héjjas

KPR – 9 december 2014

Information om brukarundersökning inom äldreomsorgen
Marie Weckström, avdelningschef inom äldreomsorgen i Täby, har gjort en brukarundersökning 2014 inom hemtjänsten och de särskilda boendena i Täby. Detta har skett genom enkätundersökning.

Hemtjänsten
Enkäterna innehöll frågor inom många områden och de flesta besvarades av brukaren själv. Svarsfrekvensen var 75 procent. Sammanlagt var ”nöjdheten” som riket i övrigt, hela 90 procent. Täby utmärker sig något genom att man kan påverka tiden när man önskar hjälp.

Särskilt boende, SÄBO
Hälften av enkäterna förblev obesvarade och cirka en tredjedel besvarades av en anhörig. Detta har säkert sin givna förklaring. Får man plats på ett SÄBO, har man inte en tillräckligt god hälsa för att besvara en enkät. Jämfört med 2013 är årets resultat något sämre. Man upplever att personalen inte har tillräckligt med tid och att aktivitetsutbudet är dåligt. Osäkert var vart man ska vända sig med synpunkter och klagomål. Positivt är att man känner förtroende för personalen som ger ett bra bemötande och en känsla av trygghet. Biståndshandläggarna har dessutom gjort besök på samtliga särskilda boenden under några dagar 2014. De flesta brukare uppger att de trivs och känner trygghet.

Tillsyn på särskilda äldreboenden ( SÄBO )
Lilian Carlesson är medicinskt ansvarig sjuksköterska i kommunen ( MAS ). Hon har tillsammans med kommunens dietist, demenssköterska och arbetsterapeut gjort tillsyn på kommunens SÄBO vilket sker varje år. Resultaten finns att läsa på kommunens hemsida. http://www.taby.se/Omsorg-och-social-hjalp/Tillsyn/. Tillsynen är en form av kontroll men inte minst är den viktig för att hjälpa och stärka personalen med det som inte fungerar bra. Riktlinjer och lagar ska vara kända av personalen och inte bara av verksamhetens ledning, vilket tyvärr ofta visade sig vara fallet. Samma villkor gäller både på privata och kommunala boenden.

Lokala värdighetsgarantier inom äldreomsorg
För att höja kvaliteten inom äldreomsorgen och tydliggöra vad de äldre kan förvänta sig av äldreomsorgen har lokala värdighetsgarantier införts. De trädde i kraft 1 februari 2014. Broschyrer finns på entrén till Kommunhuset och på Seniorcentret, Biblioteksgången.

Riktlinjer för äldre personer och personer med funktionsnedsättning
Varje kommun ansvarar för socialtjänsten inom sitt område och har det yttersta ansvaret för att enskilda ska få den hjälp de behöver. Riktlinjer syftar till enhetliga bedömningsgrunder för att garantera likställighet och rättsäkerhet. De är en vägledning och innebär inte någon inskränkning i den enskildes möjligheter att få sin ansökan individuellt prövad. Riktlinjerna kan se olika ut i olika kommuner.

Upphävande av vissa avgiftsfria hemtjänsttimmar
Förändringar i taxa för omsorg, larm och service införs 2015. Syftet med förändringen är att göra avgiften mer överskådlig för den enskilde och att förenkla handläggningen. Två avgiftsfria hemtjänsttimmar för personer äldre än 80 år infördes i januari 2006 och försvinner januari 2015. Timmarna finns kvar men man får betala för dem.

Annat som kan hjälpa till att förebygga ohälsa bland äldre:

 • Kommunens uppsökande verksamhet hos personer 80 år och äldre
 • Röda korsets ”Fixar-Malte” telefon 070/5460045
o Seniorcentret på Biblioteksgången
 • Rut avdraget

Parboendegarantin
Rätten att fortsätta bo tillsammans i ett äldreboende är en ny bestämmelse i socialtjänstlagen. Det finns två grundläggande förutsättningar som måste vara uppfyllda för att makar ska kunna beviljas parboende. Det ena är att man varaktigt sammanbor, det andra är att båda makarna vill bo tillsammans. Att flytta till ett särskilt boende är en stor omställning och det måste därför finnas möjlighet för den medboende att provbo och sedan ha rätt att ändra sig. Ett alternativ till parboende kan vara att bo tillsammans under kortare perioder t.ex. några dygn per vecka. Den medboende måste tidigt informeras om förutsättningarna för parboendet. Dels vad som gäller om den som har biståndsbeslutet avlider dels hur det praktiskt fungerar i boendet.

Ny representant från KPR till FoU Seniorium

Undertecknad har varit SPF:s representant i FoU Seniorium sedan 2012. Jag slutar i KPR efter Jarlabankes årsmöte 2015. Ersättare utses på årets första KPR möte i kommunen.

Aktuell info från Tibbleseniorerna:
Väntjänsten ”Guldkanten” har haft en mycket uppskattad verksamhet med bl.a. bingo på Attundagården. Då HSB omsorg tog över ansvaret från Attendo 2013 var Guldkantens verksamhet inte längre välkommen. Den ansågs störande! Avdelningschefen Marie Weckström tar upp problemet med HSB omsorg. Gudrun Wijk KPR

Faktaruta till texten KPR-9 december år 2014 Särskilt boende, SÄBO, är den samlande beteckningen för behovsprövat boende.

Brukare är ett samlat begrepp för alla som får individuellt behovsprövad hjälp från socialtjänsten

Biståndshandläggare bedömer och fattar beslut om vilken hjälp, bistånd, den sökande kan få.

FoU Seniorium bevakar forskning och utveckling inom äldrevård. Bedriver även egna projekt.

KPR Kommunala pensionärsrådet är en kanal till och från socialnämnden som ska samla de äldres synpunkter och erfarenheter.

MAS är den medicinskt ansvariga sjuksköterska som har ett övergripande ansvar för kommunens hälso-och sjukvård

FoU Seniorrådsmöte den 25 november 2014

Det finns stora behov av forskning för äldre. Täby är en av de sex kommuner som är uppdragsgivare och finansiär i FoU Seniorium.www.seniorium.se

Projekt Musik som omvårdnad på demensboende är exempel på ett nyligen slutfört projekt. Det visar att musikstunder ledda av en omvårdnadsperson ger gemenskap och glädje i demensvården. Viktigt att ”fotfolket” det vill säga vårdpersonalen som jobbar direkt med de äldre, också får denna kunskap. FoU har dock inte rollen att driva projekt vidare, stafettpinnen måste gå till kommunerna. FoU ska tillsammans med ett nätverk arbeta mot våld i nära relationer. Många kommuner har redan en handlingsplan.

Workshop, arbetsseminarium.
Personal och chefer inom socialtjänst och vård och omsorg ska få lära sig mer om förändrade alkoholvanor bland äldre. Ett missbruk kan till exempel förändra verkan av ett läkemedel. Det är viktigt att använda bästa tillgänglig kunskap då man bedömer insatser för den vård och omsorg en enskild person ska få. Personal i arbetsledande ställning ska få lära sig att hitta aktuella kunskapskällor. Akademiska vårdcentraler Primärvården får en allt viktigare roll i framtiden och det krävs kompetens och utveckling.

Akademiska vårdcentraler, med patientnära forskning och utbildning är en ny verksamhet och har som målsättning att arbeta ihop teori med praktik. Christina Olsson är samordnare för Mörby akademiska vårdcentral.

Organisation FoU Seniorium ska omorganiseras 2015. Det nya namnet blir FoU Nordost. Det seniorråd där KPR har representanter påverkas inte. Vårens Seniorrådsmöten 2015: 17 februari 13.00-15.00 och 5 maj 13.00-15.00 Gudrun Wijk KPR

Landstingets nya gruppledare har många likartade visioner om framtiden
Vi representanter från KPR i Stockholms landsting var inbjudna till Landstingshuset en fredagförmiddag i slutet av november 2014. De åtta nya landstingsråden, en från varje parti, fick chansen att i fem minuter presentera sig och sitt partis ambitioner under den kommande mandatperioden. Landstingsfullmäktige har 149 ledamöter. De två största partierna är Moderaterna med 43 mandat och Socialdemokraterna med 41. De minsta partierna är Centerpartiet med 9 och Sverigedemokraterna med 7 mandat. http://www.sll.se/politik/politiska-organ/landstingsfullmaktige/ Efter de korta presentationerna var det ganska svårt att se betydelsefulla skiljelinjer mellan de olika partiernas visioner om framtidens sjukvård. Dessa framkommer med all säkerhet under de kommande fyra åren. Alla partier var dock överens om att de ville stärka patientens ställning, ha jämlik vård, bättre bemötande och information och minskad byråkrati i vården. Gruppledaren i SD avslutade frågestunden med att säga att ” han hoppades att de andra inte skulle komma överens så att SD får en vågmästarroll”. När landstingsråden gått vidare till andra uppgifter var det vår tur att diskutera, komma med förslag på ämnen till vårens träffar på Landstingshuset. Stort intresse finns till exempel för ”Skaraborgsmodellen” som har visat sig minska antal patienter på akutsjukhuset. http://www.chalmers.se/sv/institutioner/tme/nyheter/Sidor/battre-aldrevard-med-skaraborgsmodellen.aspx Om Nya Karolinska sjukhusets miljard till skatteparadiset i Luxemburg, där det är vi skattebetalare och patienter som är de stora förlorarna, talade vi inte om denna dag. Gudrun Wijk SPF Jarlabanke

KPR – 10 september 2014 Presentation av ny socialchef och ny avdelningschef för äldreomsorg
En socialchef är en chef inom primärkommunen som planerar leder och samordnar kommunens sociala verksamhet. Täbys nya socialchef, Claes Lagergren, kommer närmast från Södermalms äldreomsorg där han varit avdelningschef. Även Marie Weckström, kommunens nya avdelningschef för äldreomsorg, har tidigare haft anställning som avdelningschef då vid Järfälla socialförvaltning. Hon kommer att ha det övergripande ansvaret för verksamheten med ansvar för personal, ekonomi upphandling och arbetsmiljö. Båda två har varit undersköterskor men vidareutbildat sig, Claes Lagergren till jurist och Marie Weckström till socionom.

Boendeplan 2014
Kommunen har en lagstadgad skyldighet att planera för och inrätta vård- och omsorgsboenden för äldre människor som behöver särskilt stöd. I Täby gäller LOV, lagen om valfrihet. Det innebär att personer i behov av vård- och omsorgsboenden kan välja mellan enskilda och kommunala leverantörer som är godkända av socialnämnden. I Täby finns 10 sådana boenden, och 17 godkända utanför Täbys gränser. Socialnämnden boendeplan är ett underlag för kommunens verksamhetsplanering och den planering av boenden som socialnämnden ansvarar för. Behov av vård och omsorgsboenden för äldre baseras på befolkningsprognosen för Täby kommun, och visar att behovet av vård och omsorgsboenden år 2024 är 160 nya bostäder, när hänsyn tas till de för kommunen idag kända byggnadsplanerna. Vid slutet av januari 2014 fanns det 34 personer som väntade på plats till vård-och omsorgsboende. Personer som erbjudits plats men inte tackat ja är borträknade. Detta innebär att 34 personer med definierat behov inte hade fått sitt boendebehov tillgodosett.

Information och frågor från pensionärsföreningarna
Berit Kjellser vice ordförande i Tibbleseniorerna berättade om en medlem, som kontaktat henne för att få hjälp. Han bor i ett låghus i Täby C utan hiss och klarar inte längre trapporna där och vill därför flytta till en nyrenoverad tom lägenhet på Ångarens kommunala seniorboende. Svaret från kommunen var att han inte kunde erbjudas lägenhet där utan att först ställa sig i en kö för kommunens seniorbostäder, Berit Malmström är handläggare för dessa. Jarlabankes pensionärsförening har och önskar fler medlemmar från hela Täby, visar därför upp sig runt om i kommunen, nu senast i Gribbylund. PRO ska tillsammans med Svenska kyrkan i Täby åter göra en mycket uppskattad guidad tur med en handikappsbuss till kapell och kyrkor i Täby i slutet av oktober. Föreningarna önskaratt i ett tidigt skede få vara med i en referensgrupp och kunna ge synpunkter på budgetarbetet. En sådan grupp fanns för ett par år sedan men anslutningen var så dålig från föreningarnas representanter att det hela ”rann ut i sanden”. Claes Lagergren är intresserad av ett

Värdighetsgarantier
Under våren antog kommunfullmäktige i Täby lokala värdighetsgarantier för äldreomsorgen detta för att höja kvaliteten och förtydliga vad den enskilde kan förvänta sig av äldreomsorgen. En lättläst broschyr om innehållet på dessa garantier kommer snart att bli tillgänglig.

Täby Seniorcenter
Från och med den 15 september kommer seniorcenter även att ha aktiviteter på Skarpängsgården på måndagar mellan kl. 10.00 – 15.00. Det blir styrka-och balanspass och datorträning. Det går även att bara fika till självkostnadspris. Nästa KPR möte tisdag den 9 december kl. 12.00

Gudrun Wijk

Anteckningar från KPR , kommunala pensionärsrådet, 13 maj 2014

Satsningar framöver i Täby kommun
Förebyggande arbete Äldreomsorgen är en stor utmaning för hela landet framöver, både vad gäller trygghet och finansiering. Ett sätt att bemöta denna utveckling är att arbeta med förebyggande åtgärder. Susanne Rading med stor erfarenhet inom äldreomsorgen kommer att i höst bli samordnare för denna nya organisation. Tekniska lösningar inom hemtjänst Satsningar planeras med olika tekniska lösningar som ett komplement till hemtjänsten. Ett exempel på digital lösning är en mörkerseende kamera. Somliga väcks lätt av hemtjänstens nattliga besök, då kan en webbkamera vara en lösning. Det är en metod som visat sig vara omtyckt av både äldre och personal. Vårdplanering då patient skrivs ut från sjukhuset Vårdplanering via videolänk så kallad digital vårdplanering kommer att införas i första hand på Geriatriken Danderyds sjukhus. Detta har visat sig ge effektivare möten, minskade kostnader, hög säkerhet och är dessutom en skonsammare situation för patienten.

Kompetensutvecklig för vårdbiträden
Staten har under senare år givit stimulanspengar till de kommuner som satsar på utbildning av undersköterskor. Femtio undersköterskor har hittills utbildats delvis med egen obetald tid, på Åva gymnasium. Lärarledda lektioner har givit god kvalitet på utbildningen.

Seniorboendet på Ångaren
Ulla Héjjas Jarlabankes nya KPR medlem, framförde både skriftlig och muntlig kritik på Ångarens seniorboende. Hyrorna är mycket höga, två rum och kök 58 kvm kostar idag 8009:- plus höjning för 2014 med 1.5 procent. Ca 20 nyrenoverade lägenheter står tomma vilka kostar oss skattebetalare många miljoner per år. Gemensamma utrymmen saknas och städning av fönster och hissar är under all kritik. De som bor på Ångaren mår dåligt. Förslag från KPR var att man skulle sätta press på Akelius, vilket man tycker skulle gå att genomföra eftersom kommunen betalar så mycket. Ett dåligt avtal borde gå att säga upp eller omförhandlas. Svar från Thomas Nilsonne ordförande i Socialnämnden: Problemet är att Akelius är fastighetsägaren. Kommunen styr ej över hyrorna. Anvisningsrätten ägs av kommunen, men inte huset. Det går inte att ställa krav på en extern fastighetsägare. Kommunen betalar när lägenheterna står tomma och man gör detta för att det måste finnas lägenheter att tillgå när det behövs. Svårt att ha balans på tillgång och efterfrågan. Susanne Rading, chef för äldreenheten ”tittar” vidare på Ångarens problem.

Hemtjänstleverantörer
Det finns 20 leverantörer av hemtjänst. Om kommunen skulle begränsa antalet eller bestämma vilka företag som ska ha vilket område försvinner det fria valet. De flesta brukare uppskattar denna valmöjlighet. Antingen har man systemet som det är eller har man det inte, det vill säga ingen valmöjlighet. Nästa KPR möte sker den 10 september kl. 17.00 Gudrun Wijk KPR

Att tänka nytt är stort, att omsätta det i verkligheten är större

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen (HSN) i Stockholms Läns Landsting har en avdelning som bevakar frågor som gäller sjukvård för äldre, den heter något så långsökt som programberedningen för äldre- och multisjuka. Två gånger per år är alla medlemmar i KPR (kommunala pensionärsrådet) i Stockholms län inbjudna till Landstingshuset för att få information om aktuella projekt.

Vi blir allt äldre, vårdplatserna allt färre och de som ansvarar för hälso- och sjukvården måste tänka nytt och omsätta det i verkligheten. Många fler sjukdomar kan idag behandlas och botas, mer än hälften av dagens behandlingsmetoder fanns inte ens för ett tiotal år sedan. Det är faktiskt mycket som inte var bättre förr.

Återinläggning och slutenvård som borde kunna undvikas
En analys av vård- och omsorgskonsumtionen visar att 10 % av de äldre står för 90 % av vårdplatserna och 17 % av dessa kunde ha undvikits. Ökade kunskaper om orsaken till detta krävs för att förhindra att äldre inte ska behöva uppsöka akuten i onödan. Antal patienter som måste uppsöka akuten varierar stort mellan olika vårdcentraler, olika äldreboenden och servicehus. Skillnader som inte kan förklaras av en slump utan slutsatsen är att arbetssätt, bemanning och andra faktorer istället är avgörande.

Strokerehabilitering
Varje år nyinsjuknar 9 000 personer i stroke, vilket är ett allvarligt folhälsoproblem och därför ett högprioriterat område i vården. Stor förbättring av behandling har skett på senare år men mycket återstår att göra eftersom det finns brister i rehabilitering. Nyckelord är här, som på många andra områden bättre samordning och informationsöverföring i hela vårdkedjan.

Framtidens hälso-och sjukvård- en lägesuppdatering
Vid denna 40 minuter långa komprimerade föreläsning sattes vår koncentrationsförmåga på ett hårt prov. De två projektledarna visade oss nämligen ett otroligt antal bilder, med mycket detaljerad text som informerade oss om vad vi kan få för hjälp i vården om, eller rättare sagt när, vi blir sjuka. Vården ska bli mer lättillgänglig och nära patienten, lokalerna bättre liksom arbetssättet. Återkommande uttryck i presentationen var Handlingsplaner, Stora satsningar, Allt ska hänga ihop och Allt ska ses över. Om alla dessa planer blir verklighet, vågar vi nog bli både gamla och sjuka.

Nya Karolinska sjukhuset,
NKS NKS kommer delvis att öppna under år 2016 och stå helt klart år 2017. Här ska bedrivas den mest högspecialiserade och avancerade sjukvården i vårt land och liksom forskning och utbildning. Här ska bara de svårast sjuka och skadade patienterna från Stockholms län och i vissa fall även från övriga landet få vård. Vi inbjudna KPR medlemmar fick med hjälp av ett stort antal bilder en inblick i NKS komplexa system med en yta ungefär lika stor som 24 Hötorgsskrapor. Vi försökte med svårighet följa med projektledarens information om NKS olika byggnader och avdelningar när han visade patientflödet med olika streck och färger i det oändliga. Själv fick jag associationer till ett datorspel, Mine Craft, som mina barnbarn brukar roa sig med. Det går ut på att placera olika block och därigenom och skapa underbara och fantasifulla byggnader. Sjukhuset är tänkt för framtidens patient och planeringens motto har varit ”Patienten alltid först”. Vården ska ske med patienten i centrum och samarbete och delaktighet i vården underlättas genom att alla får ett enkelrum. Visioner i all ära men ett mer närliggande intresse för oss äldre här och nu är den katastrofala bristen på vårdplatser, sjuksköterskor och läkare.

Gudrun Wijk KPR

Anteckningar från Seniorrådets möte med FOU Seniorium den 25 februari 2014

Seniorium är ett regionalt forsknings och utvecklingscenter i nordöstra Stockholm med äldre människor i fokus. Seniorrådet består av representanter från deltagande kommuners KPR (kommunala pensionärsråd).

Om akuten på Danderyds sjukhus
Jan Halldin, pensionerad socialläkare och KPR representant från Danderyd, har reagerat på hur gamla, ibland dementa personer, kan ha det på akuten på Danderyds sjukhus. Lång väntan, han har exempel på upp till 12 timmar, liggande på sjukhusbårar som kan orsaka trycksår, uttorkning och smitta från medpatienter. Fortfarande flera månader efter hans första kritik för ett halvår sedan, är läget i stort sätt oförändrat. Vårt fria vårdval till olika specialläkare har lett till att dessa helst tar de lättaste fallen, ekonomin är styrande och det går ut över de äldre, säger Jan Halldin.

Aktuella projekt som Seniorium driver: Fysisk träning på dagverksamhet gör skillnad
Personer på en biståndsbedömd dagverksamhet i Österåkers kommun erbjöds regelbunden träning under sex månader. Träningens arbetssätt bidrog till att det gjorde skillnad att vara på dagverksamheten, det kändes mer meningsfullt. Verksamheten har nu återgått till gamla rutiner. Projektpengarna är slut.

Musik i demensvården
Forskning har visat att musik ger välbefinnande, glädje och ett stöd i omvårdnad för personer med demens. Personalens sång, vilken inte behöver inte vara skönsång, har visat sig ha en lugnande inverkan i samband med situationer som kan upplevas som integritetskränkande.

Lokala värdighetsgarantier inom äldreomsorgen
Den 1 januari 2011 trädde två nya bestämmelser i kraft i socialtjänstlagen. Den ena bestämmelsen gäller en nationell värdegrund för äldreomsorgen, vars syfte är att tydliggöra de etiska värden som ska vara grunden för arbetet inom äldreomsorgen. Den andra bestämmelsens syfte är att underlätta äldre personers inflytande över genomförandet av de beslutade insatserna. FOU Seniorium startade ett projekt oktober 2012 för att utforma och införa lokala värdighetsgarantier i de fyra deltagande kommunerna. För att komma fram till ett förslag bildades en Styrgrupp, fyra Projektarbetsgrupper, fyra Referensgrupper och till detta tillkom en Politisk förankring. Projektet avslutades vid årsskiftet 2013-2014. Dokumentet över framtagandet av nedanstående värdighetsgarantier finns att läsa på inte mindre än 19 sidor på Seniorums hemsida.

Genom att genomföra lokala värdighetsgarantier vill Täby kommun:

 • Att du ska få vård och omsorg med god kvalitet
 • Att du ska ha möjlighet att påverka och bestämma och vara delaktig i det stöd som utformas med hänsyn till dina behov
 • Att du ska känna trygghet och meningsfullhet
 • Att du ska få ett gott bemötande genom respekt, lyhördhet och uppmuntran

Om kommunen inte håller vad de lovar i värdighetsgarantin vill de att du kontaktar dem.

Gudrun Wijk, KPR Täby

Anteckningar från KPR, kommunala pensionärsrådet, den 12 februari 2014

Lagen om Valfrihetssystem Susanne Rading, enhetschef för äldreomsorgen, informerade om att Täby kommun nu infört LOV, Lagen om valfrihetssystem. LOV innebär att man överlåter valet av utförare av stöd, vård och omsorgstjänster till brukaren. Den enskilde medborgaren kan nu fritt välja mellan alla godkända leverantörer i Stockholms län. Kommunen eller landstinget har kvar det övergripande ansvaret för verksamheten.

Fysisk aktivitet för seniorer
Seniormässan den 17 januari i år var mycket välbesökt. Elva olika anläggningar i Täby som har fysisk aktivitet för pensionärer visade upp vad de har att erbjuda och det fanns även möjlighet att få testa. Meningen var att visa att det finns fler ställen än seniorcenter att träna just för seniorer och detta till ett bra pris.

Information från Socialnämnden
Uppdrag från SKL, Sveriges kommuner och landsting. Regeringen ger stimulansmedel till kommuner och landsting för insatser mot psykisk ohälsa. Andelen äldre personer som dricker mycket alkohol och riskerar att utveckla ett beroende ökar. Detta är ett växande problem. Våld mot äldre i nära relationer. För att våld mot äldre människor ska upptäckas så tidigt som möjligt behöver personer som arbetar med äldre först och främst få kunskaper om hur man känner igen tecken på våld. ATV, alternativ till våld, är ett behandlings och kompetenscenter för våld i nära relationer. (Telefon. 08-768 11 12) Anhörigstödets nätverk har föreläsningar och samtalsgrupper vilka är utan kostnad. Sanna Öhman anhörigkonsulent har tel: 08-55 55 90 00 ’

Frågor från pensionärsföreningarna

 • Finns det program för upptäckt av benskörhet i Täby? Svar: Nej det är landstinget som har huvudansvar för detta.
 • Finns möjlighet för pensionärer att äta på barnens skolor. Svar: Nej inte på kommunala skolorna
 • Hur går det med äldreboendeplanen? Svar: Går planenligt, men något försenat.
 • Har Täby kommun matavtal med hemtjänstföretagen? Svar: Nej. Den enskilda brukaren får önska hur han vill ha det med maten. Hemlagad eller färdigmat. Kommunen ansvarar för uppföljning och ser att företagen gör vad de ska.
 • Anhöriga utan bil har svårt att besöka sina närstående på Broby gård på grund av dåliga kommunikationer. Svar: Inte kommunens ansvar. Man har själv valt detta ställe. Anhöriga kanske kan fråga personal på Broby om de i svåra fall kan hjälpa till med hämtning från bussen. Länsstyrelsen ville inte att Broby skulle byggas till men vårdbolaget Carema är privat fastighetsägare och bestämmer själv.

Susanne Rading ska tala med företaget. Nästa möte: 13 maj 2014 kl. 13.00

Gudrun Wijk

Anteckningar från KPR (kommunala pensionärsrådet) 3 december 2013

Presentation av ”Friska Täby”
Friska Täby är ett friskvårdsprojekt som drivs av en ideell förening i nära samarbete med Täby kommun. Var tredje torsdag i månaden, mellan klockan 18.00 och 20.00, har man ett seminarium i bibliotekets hörsal, avgiftsfritt. Det inleds med en timmes information om en aktivitet exempelvis yoga eller stavgång. Timme nummer två får deltagarna själva pröva på den aktivitet som presenterats. Vi pensionärer i KPR ansåg att om projektet ska locka även oss, bör det finnas aktiviteter på dagtid. Cecilia Silwerbrand, en av projektledarna, undersöker möjlighet till detta. Annonser om aktuella seminarium finns att läsa i lokaltidningen ”mitt i Täby” och på projektets hemsida www.friskataby.se

Rapport från tillsynsbesök inom social omsorg
Täby kommun har en tillsynsenhet med sju välutbildade personer som regelbundet följer upp verksamheter i Täby, både genom planerade och oplanerade besök. Fyra till åtta veckor före det planerade besöket skickar man ut en enkät till verksamhetens chef. Frågor som ska besvaras är till exempel, vilka skriftliga rutiner finns för att bedöma risker, hur utreder man synpunkter och klagomål från boende eller anhörig, hur ser personalens kunskaper ut och finns möjlighet till kompetens utveckling. Dessa planerade besök sker en gång per år. Exempel på oplanerade besök är de som skedde i somras då bemanningen nattetid kontrollerades. Oplanerade besök sker även på förekommen anledning, till exempel efter ett klagomål. Tillsynsrapporterna för olika verksamheter finns att läsa på kommunens hemsida. www.taby.se

Aktuell information från socialnämnden Värdighetsgarantier
Kommunerna Danderyd, Österåker, Vallentuna och Täby har gemensamt arbetat fram värdighetsgarantier för vård- och omsorgsboenden, hemtjänst och dagverksamhet.. Dessa ska börja gälla från första februari 2014. Ett exempel på värdighetsgaranti i vård- och omsorgsboenden kan vara att man ska ha möjlighet att påverka vem som hjälper mig med min personliga hygien. Ingen kompensation kommer dock att utges till boende/kund om något blir fel, men man får veta vilka åtgärder som vidtas med anledning av ett klagomål. Äldreplan Utredningsavdelningen arbetar dels kortsiktigt för de närmaste åren dels med en långsiktig äldreplan. Vilka trender kommer att påverka ekonomi och kommunen framtiden? En åldrande befolkning med ökade krav och förväntningar kommer att ställa högre krav än vi har idag. Ökad medellivslängd, fler friska år efter pensioneringen och färre i arbete blir en stor utmaning att klara ekonomin i vårt samhälle. Tekniska och digitala lösningar kommer att bli ett nödvändigt komplement inom vård och omsorg.

Frågor från pensionärsföreningarna Hur är möjligheterna till rehabilitering på Täby kommuns vård och omsorgsboende? Hur många boende har en arbetsterapeut eller sjukgymnast ansvar för?
Jämfört med tiden före Ädelreformen 1992 är det en avsevärd minskning av antal arbetsterapeuter och sjukgymnaster på våra sjukhem. Det går inte att säga hur många boende som varje rehabpersonal har ansvar för, det är olika på olika sjukhem. Vårdpersonal blir uppmanade att hjälpa den boende så lite som möjligt så att denne får träna själv istället. Alla boende är heller inte motiverade att träna.

Arbetsmiljöverket har nya föreskrifter på boendes toalettutrymme på Tibblehemmet. Både personal, fack och de boende anser inte att det är för trångt, det fungerar alldeles utmärkt. Om toaletterna inte byggs om kommer ett vite att utgå. Ombyggnaden av en enda toalett kommer att kosta c:a 350 000 :-. Detta kommer att innebära att avgiften för den boende ökar, eftersom rummet man bor i hyrs på vanligt sätt. Kommunen har överklagat.

Måste någon personal följa med akut sjuk boende till sjukhus?
Beror helt på hur läget är. En vårdpersonal kan till exempel inte lämna avdelningen nattetid eftersom bemanningen då är låg. I princip är det ambulanspersonal och sjukhuspersonal som alltid tar över ansvaret. Det bästa är många gånger att den sjuka får stanna kvar på sjukhemmet till morgonen istället för att åka till akuten på natten.

Samordnad Vårdplanering då patient skrivs ut
Det är husläkaren som godkänner om en svårt sjuk person kan komma hem eller till ett vård- och omsorgsboende. Vårdplanering sker sedan bäst i hemmet med hemtjänstpersonal.

Förslag på möten 2014 12 februari kl. 17.00, 13 maj kl. 13.00, 10 september kl. 17.00, 9 december kl. 13.00l

Gudrun Wijk, KPR

KPR – Täbys Kommunala Pensionsråd är en kanal till och från socialnämnden som ska samla in de äldres synpunkter och erfarenheter samt sprida information. SPF Seniorerna Jarlabanke har två ordinarie ledamöter och en ersättare.

Officiella mötesprotokoll

Här kan du läsa våra egna anteckningar och noteringar från tidigare KPR-möten. Vill du läsa de officiella protokollen från Täby kommunala pensionärsråds möten, klicka nedan i de blå fältet.