Mötessekreterare Birgitta Danielsson och mötesordförande Rolf Skagerborg.

Ingen ändring av styrelsens ledamöter skedde efter Jarlabankes årsmöte den 24 februari. Följande nio ledamöter fick fortsatt förtroende av ett enigt årsmöte: Omval på 1 år – Leif Larsson, Ing-Britt Edlund. Omval på 2 år – Birgitta Danielsson, Birgitta Collin, Leif Sjöholm. Valda på 2 år, 1 år återstår – Rolf Skagerborg, Birgitta Blacker, Gunvor Vretblad och Margareta Torstensson.

Mötet inleddes med en tyst minut över de medlemmar, som under det gångna året lämnat oss.

Dagordningen avverkades tämligen raskt eftersom inga diskussioner uppstod kring de olika punkterna. Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för året som gått, arvodet till styrelseledamöter klubbades till samma summa som för 2019, d.v.s. 0 kronor. Budgeten för 2020 godkändes enligt förslag och årsavgiften för 2021 fastslogs bli oförändrad 300 kr och 100 kr för vänmedlem.

Ing-Britt Edlund redogjorde för resultat- och balansräkning.

Mötet, som inräknade 52 deltagare, valde Rolf Skagerborg till ordförande för tiden fram till nästa årsmöte, övriga uppdrag inom styrelsen bestäms vid konstituerande styrelsemöte.

Till revisorer omvaldes Rolf E Ericsson som ordinarie och tidigare revisorsuppleant Bo Arvidsson blev ordinarie revisor genom nyval. Till revisorsuppleant valdes Ragnvald Pettersson.

Christel Eborn omvaldes till ledamot av valberedningen, men eftersom det vid sittande bord var ont om förslag till ytterligare två ledamöter fick styrelsen i uppdrag att finna personer att komplettera valberedningen med.

Mötet avslutades med avtackning av personer som inför kommande verksamhetsår lämnar sina uppdrag – Ingrid Skugge lämnar uppdraget som ledamot i valberedningen, Gun Olgård lämnar sin plats som ordinarie revisor, Monica Rosengren lämnar ett mångårigt uppdrag som en av två arrangörer av Jarlabankes resor och utflykter och Bodil Svensson lämnar efter flera år uppdraget som redaktör och ansvarig utgivare för Jarlabankes medlemsblad.

SPF Jarlabanke får – liksom flertalet föreningar – kännas vid ett medlemstapp och Rolf Skagerborg vädjade till de samlade föreningsmedlemmarna att försöka rekrytera nya medlemmar till föreningen, som ju faktiskt har många aktiviteter att erbjuda vilket inte minst verksamhetsberättelsen för 2019 visar. Där redovisas bl.a. månadsträffar med föreläsning och underhållning, väntjänstbesök med fika och underhållning på Ångaren, Silverpark, Broby gård och Furan. Vidare finns studiecirklar och kurser, bridge, resor (både inrikes och utrikes) och utflykter med bland annat mycket uppskattade konstbesök, jazzpub ett par gånger om året och pianobar – Charlies hörna – ungefär en gång i månaden. Här finns också vårluncher och räkfrossa liksom firande av Mårten gås och – inte att förglömma – gemensamma luncher och fika ett par gånger i månaden sammantaget, både i Täby C och i Näsbypark. Dessa lunch- och cafésammankomster noterade tillsammans under 2019 hela 405 besök! Totalt har Jarlabankes olika arrangemang och sammankomster dragit 3.097 deltagare!

Vill du läsa hela Jarlabankes verksamhetsberättelse så finns den på vår hemsida, spfjarlabanke.se under rubriken Om oss och vidare Årsmöteshandlingar.

 

Årsmötet avslutades med fin musikunderhållning av jarlabankaren Åse Söderqvist-Spering, pianopedagog och känd musikprofil inom Täby.

Text och foto: Bodil Svensson