Försäkringar i Skandia

Olycksfallsförsäkring

– mötesförsäkringen tecknas och betalas av SPF

Medlemsförsäkringen:

Premier 1 april 2015 till 31 mars 2016:
Olycksfallsförsäkring 25 kr/månad
Livförsäkring 0,5 pbb 67 kr/månad
– pbb = prisbasbelopp som nu är 44.500 kr
Livförsäkring 1 pbb 134 kr/månad

Medlemsskap i SPF är förutsättning för giltighet

SPF Seniorerna har i Skandia tecknat en olycksfallsförsäkring – kallad Mötesförsäkringen, avtal nr 7890 – för medlemmarna i förbundets föreningar. Det innebär att du är försäkrad för olycksfall under möten eller andra arrangemang som anordnas inom SPF Seniorernas verksamhet t.ex. av Jarlabanke. Den gäller också om du deltar i ett oavlönat uppdrag som förmedlats genom SPF Seniorerna samt vid direkt resa till och från sådana möten mm men inte för tid i övrigt. En förutsättning för att försäkringen ska gälla är förstås att du är och förblir medlem.

När du är ny medlem omfattas du under tre månader av en olycksfallsförsäkring som omfattar hela dygnet och en livförsäkring i Skandia utan att du behöver betala någon premie. För livförsäkringen gäller dock att du ska ha fyllt 60 men inte 70 år och inte heller vara intagen på eller vårdas på annat sätt av någon vårdinrättning.

Du kommer en tid efter det att du blivit medlem att få ett erbjudande från Skandia att teckna en olycksfallsförsäkring och med nämnda undantag en livförsäkring, på ett halvt eller ett helt prisbasbelopp. Dessa försäkringar kallas Medlemsförsäkringen, avtal nr 9550. Efter sex månader upphör möjligheten att teckna livförsäkring även om du inte fyllt 70 medan olycksfallsförsäkringen kan tecknas oberoende av ålder. För att försäkringarna ska gälla måste du fortsatt vara medlem.

Om du går ur föreningen upphör alltså såväl olycksfalls- som livförsäkring att gälla oavsett hur länge du haft försäkringarna och betalat premier.

Du kan läsa mer om dessa försäkringar på Skandias hemsida.