Årsmötet i bibliotekets Hörsal, Täby C, den 20 februari avlöpte i god ordning. Resultaträkning och balansräkning för 2017 fastställdes, styrelsen beviljades ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret och budgeten för 2018 beslutades i enlighet med det förslag som presenterats.

Årsmötet biföll också med ett enhällig ja det förslag som styrelsen lagt fram beträffande årsavgiften 2019. Avgiften höjs då från 250 till 300 kronor för samtliga medlemmar, både ensamboende och sammanboende. Avgiften för vänmedlem blir dock oförändrat 100 kronor.

Eftersom valberedningen inte lyckats rekrytera en ordförande, så förblir den posten vakant. Istället föreslogs att ett verkställande utskott (VU) även under detta verksamhetsår delar på alla ordförandeuppgifter. Förslaget godkändes av mötet.

VU består under 2018 av Rolf Skagerborg, Gunvor Vretblad och Kerstin Bergman. Både Gunvor (mitten) och Kerstin (t.h.) har ingått i VU under 2016 och 2017. Rolf har tidigare varit verksam i styrelsen som ledamot. Ordförandeuppgifterna dem emellan har fördelats enligt följande:

Rolf Skagerborg – ledamot i VU, företräder styrelsen mot distriktet och kommun, teckningsrätt/attesträtt, ledamot i Samverkan Nordost, ledamot träffar med Tibbleseniorerna

Gunvor Vretblad – ledamot i VU, ledamot i KPR, redaktionsledamot, bitr. medlemssekreterare

Kerstin Bergman – ledamot i VU, leder styrelsemöten, ansvarig kansli och inköp, ansvarig planeringskalendern, ledamot polisens seniorråd, styrelsens kontaktperson gentemot webbplatsen

Nya ledamöter i styrelsen är Birgitta Collin och Johan Pohl, båda invalda på två år. Övriga ledamöter i styrelsen omvaldes eller var valda på två år varav ett återstår. Som ny revisorsuppleant valdes Bo Arvidsson. Till valberedning för det kommande året valdes Anita Holmberg (ordförande) och Ingrid Skugge. Styrelsen fick i uppdrag att utse en tredje valberedare.

Text och foto: Bodil Svensson